Kamerabevakning

INGO, Circle K Sverige AB (nedan benämnt INGO) kamerabevakar stationsområdet i syfte att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess medarbetare samt att öka säkerheten för de som vistas på stationsområdet. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för INGO.

INGO utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. INGO har beaktat den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter och INGOs intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess medarbetare samt att öka säkerheten för de som vistas på stationsområdet.

Vid en intresseavvägning har INGO efter en helhetsbedömning kommit fram till att INGOs intresse väger tyngre än den registrerades. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. INGO kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och INGO kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information på Datainspektionens webbplats.

Om du som registrerad anser att INGO bryter mot gällande regelverk, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post eller skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.